You are here

Форма та порядок запиту

Рекомендована форма запиту

на інформацію для запитувачів інформації

 

Додаток  1

                                                                                              до наказу від  05.07.2012 №   50

                                                                                                       

                                                           Начальнику

Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів

                                                           ________________________________________________

                                                                        (ПІБ або найменування запитувача)

                                                           ________________________________________________

                                                                 (поштова адреса або адреса електронної пошти)

                                                           ________________________________________________

                                                                                          (номер телефону)

 

  

 Запит на інформацію

 

     Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене) _____________________________________________________________________________

     (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою    

/Вказати поштову адресу/

Факсом     

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі     

/Вказати номер телефону/

«______»_________ 20___ року              __________________                (підпис запитувача)

Зареєстровано ________________________________________

 

Додаток  2

до наказу від 05.07.2012 № 50

     Порядок подання та розгляду запиту на інформацію

      1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів (далі – Південно-Бузьке БУВР) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

      2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

      3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

      4.Запит подається в довільній формі або шляхом заповнення встановленої Південно-Бузьким БУВР форми.

      5. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

       6.Усі запити на інформацію, що надходять на адресу Південно-Бузького БУВР, приймаються та реєструються фахівцем зв’язків з громадськістю та пресою Південно-Бузького БУВР.    

     7. Запити на інформацію реєструються в журналі реєстрації запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

        Південно-Бузьке БУВР надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

        У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

         Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

       У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

           8. Інформація на запит надається безкоштовно.

      У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

         9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

          10. Фахівець зв’язків з громадськістю та пресою  Дзина О.Л. проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до Південно-Бузького БУВР та завчасно попереджає виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

Начальник Південно-Бузького БУВР                                                            С. Письменний

 

Додаток  3

до наказу від 05.07.2012   50

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Південно-Бузькому басейновому управлінні водних ресурсів

1.Відомості, що містять інформацію, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, здоров'ю населення, репутації або правам інших осіб, призвести до заворушень чи злочинів, розголошення інформації, одержаної конфіденційно.

2.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виконання робіт в особливий період.

3.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованій системі.

5.Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану  щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6.Відомості за окремими показниками щодо організації оповіщення, управління і зв'язку, порядку переведення Південно-Бузьким БУВР на режим роботи в умовах особливого періоду.

7.Відомості за окремими показниками щодо характеристики запасних пунктів управління центрального апарату, про їх дислокацію, систему охорони та захисту.

8.Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Південно-Бузького БУВР.

9.Відомості за окремими показниками щодо потреб в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.

10.Відомості за окремими показниками щодо організації оформлення, переоформлення або скасування допусків, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею тощо.

11.Відомості щодо перевірок наявності та стану документів і справ таємного діловодства.

12.Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами, організаціями при наявності менше 500 заброньованих.

13.Відомості, яким надано гриф "Для службового користування" органами державної влади, які надійшли до Південно-Бузького БУВР, та відповіді на них (у разі потреби).

14.Відомості з особових справ працівників Південно-Бузького БУВР.

15.Відомості щодо персональних даних працівників, які обробляються в процесі нарахування заробітної плати подання звітності до Державної податкової інспекції та Пенсійного фонду України (ідентифікаційні та паспортні дані, особисті відомості, реєстраційний номер облікової картки платника податків, суми отриманих доходів тощо).

16.Інформація щодо обсягів виділених коштів державного бюджету на поточний рік у розрізі об'єктів будівництва у період до проведення процедур закупівлі робіт, що міститься у плані заходів із захисту територій від шкідливої дії вод (бюджетна программа КПКВ 2407070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь").

17.Відомості щодо потенційно небезпечних об'єктів, що знаходяться на балансі водогосподарської організації.

18.Відомості про державне майно, занесене до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності» та інших нормативних документів Фонду державного майна України, крім випадків, передбачених законодавством.

Начальник Південно-Бузького БУВР                                С. Письменний

There is currently no content classified with this term.