You are here

Положення про Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів (нова редакція)

 

1.Загальні положення

1.1. Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів (далі – Південно-Бузьке БУВР) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади,  який реалізовує державну політику у сфері водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Південно-Бузьке БУВР керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, цим Положенням.

1.3. Південно-Бузьке БУВР у межах своїх повноважень забезпечує на території басейну Південного Бугу та Вінницької і Миколаївської областей вирішення питань щодо управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації державних меліоративних систем, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами  виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі  функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Виконання покладених завдань та функцій у межах зони діяльності  на території Вінницької області Південно-Бузьке БУВР здійснює через Вінницьке регіональне управління водних ресурсів.

1.5. Південно-Бузьке БУВР є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 1.6.  Найменування та юридична адреса Південно-Бузького БУВР:

Повна назва – Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів.

Скорочена назва – Південно-Бузьке БУВР.

Місцезнаходження  Південно-Бузького БУВР: 

54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 14.  

 1.7. Південно-Бузьке БУВР є правонаступником Миколаївського  обласного виробничого управління меліорації і водного господарства.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих вод, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами.

2.2. Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Південно-Бузькому БУВР, та здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій.

2.3. Реалізація заходів щодо розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем.

2.4. Спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні р. Південний Буг, з питань управління водними ресурсами, використання, збереження, відтворення поверхневих вод, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля.

3.Функції

3.1.Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, раціонального водокористування у межах басейну  Південного Бугу, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;

3.2.Здійснює координацію і контроль за діяльністю підвідомчих  організацій.

3.3.Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

3.4.Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об’єктів.

3.5.Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

3.6.Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізації.

3.7.Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.8.Розробляє режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем та правила їх експлуатації.

3.9.Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

3.10.Участь у розробці заходів міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів, організація виконання рішень з цього питання.

3.11.Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила та встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання.

3.12.Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.13.Координує здійснення заходів з пропуску льодоходу, повені і паводків на загальнодержавних та міжобласних водних об’єктах і водогосподарських системах.

3.14.Здійснює координацію та контроль за  фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та ра­ціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

3.15.Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

3.16.Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Південно-Бузького БУВР, формує в установленому порядку  кадровий резерв Південно-Бузького БУВР та підвідомчих  організацій, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Південно-Бузького БУВР і підвідомчих організацій,  а також осіб, включених до кадрового резерву.

3.17.Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

3.18.Організовує    роботу,  пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

3.19.Організовує роботу з ефективного  використання меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах.

3.20.Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

3.21.Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв’язку та впровадження альтернативних.

3.22.Розробляє, погоджує або видає технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

3.23.Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

3.24.Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем  захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

3.25.Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

3.26.Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель.

3.27.Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропози­цій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель. 

3.28.Здійснює контроль за надходженням плати за надані в  оренду водні об’єкти.  

3.29.Здійснює державний моніторинг меліоративного стану земель.

3.30.Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих організацій, що належать до сфери його управління.

3.31.Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень за станом поверхневих вод у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об’єктах та водогосподарських системах.

3.32.Організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

3.33.Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків, прогнозування можливого розповсюдження аварійних забруднень вод та розробку рекомендацій щодо здійснення водопостачання в таких умовах.

3.34.Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентства.

3.35.Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству.

3.36.Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству, органам місцевої влади та самоврядування.

3.37.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

3.38.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження нормативів водопостачання.

3.39.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706).

3.40.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи для орендованих водних об’єктів.

3.41.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно договорів оренди водних об’єктів.

3.42.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт.

3.43.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними.

3.44.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно меж зон санітарної охорони водних об’єктів.

3.45.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок.

3.46.Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству.

3.47.Приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП – водгосп (річна).

3.48.Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.49.Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

3.50.Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

3.51.Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

3.52.Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю та підвідомчих організацій.

3.53.Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

        4. Права та обов'язки

4.1. Південно-Бузьке БУВР має право:

4.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підвідомчих організацій;

4.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

4.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи;

4.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях;

4.1.6. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;

4.1.7. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;

4.1.8. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно з переліком і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України, та використовувати отримані доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань,  передбачених Положенням;

4.1.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Південно-Бузьке БУВР зобов'язане:

4.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна;

4.2.2. Забезпечувати збереження та утримання об'єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на його балансі;

4.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

4.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління;

4.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

4.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій;

4.2.8. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль їх впровадженням;

4.2.9. Для здійснення координації діяльності в області подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами;

4.2.10. Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

4.2.11. За зверненнями територіального органу Держводагентства розглядати у межах компетенції матеріали та надавати відповідні пропозиції;

4.2.12. Виконувати інші обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

Майно та кошти

Майно Південно-Бузького БУВР складається з  необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається на балансі Південно-Бузького БУВР.

Майно Південно-Бузького БУВР є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Південно-Бузьким БУВР, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому законодавством.

                        Джерелами формування майна є:

  • майно, передане Південно-Бузькому БУВР Держводагентством;
  • бюджетні асигнування;
  • надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
  • безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;
  • інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

          Фінансування Південно-Бузького БУВР здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Оплата праці працівників Південно-Бузького БУВР здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводагентством  у встановленому порядку.

 Південно-Бузьке БУВР у встановленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

 Південно-Бузьке БУВР забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

Перевірки та ревізії діяльності Південно-Бузького БУВР здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Управління  Південно-Бузьким БУВР

6.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Південно-Бузького БУВР з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

6.2. Держводагентство:

6.2.1. Координує діяльність Південно-Бузького БУВР;

6.2.2. Надає в оперативне управління Південно-Бузькому БУВР майно, необхідне для його діяльності;

6.2.3. Здійснює контроль за виконанням Південно-Бузьким БУВР  своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

6.2.4. Затверджує Положення про Південно-Бузьке БУВР, зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення;

6.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Південно-Бузького БУВР шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із обласною державною адміністрацією;

6.2.6. За поданням начальника Південно-Бузького БУВР погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника;

6.2.7. За поданням начальника Південно-Бузького БУВР призначає на посади та звільняє з посад начальників підвідомчих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією;

6.2.8. За поданням начальника Південно-Бузького БУВР погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника підвідомчих організацій;

6.2.9. Здійснює контроль за виконанням Південно-Бузьким БУВР  своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності;

6.2.10. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Південно-Бузького БУВР та його апарату.

6.3. Керівництво діяльністю Південно-Бузького БУВР здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків – заступники начальника Південно-Бузького БУВР.

6.4. Начальник Південно-Бузького БУВР самостійно вирішує питання діяльності Південно-Бузького БУВР, за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

6.5. Начальник Південно-Бузького БУВР:

6.5.1. Очолює Південно-Бузьке БУВР, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Південно-Бузьке БУВР у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями;

6.5.2. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Південно-Бузького БУВР за погодженням з Держводагентством;

6.5.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на  Південно-Бузьке БУВР завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг;

6.5.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Південно-Бузького БУВР;

6.5.6. Затверджує положення про структурні підрозділи та  посадові інструкції працівників апарату Південно-Бузького БУВР, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;

6.5.7. Приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників апарату Південно-Бузького БУВР;

6.5.8. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підвідомчих організацій;

6.5.9. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває у відділенні Державної казначейської служби та банках України рахунки від імені Південно-Бузького БУВР;

6.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату Південно-Бузького БУВР та підвідомчих організацій;

6.5.11. Затверджує кошторис та штатний розпис підвідомчих організацій;

6.5.12. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Південно-Бузьке БУВР;

6.5.13. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення;

6.5.14. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення;

6.5.15. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

6.5.16. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій.

6.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Південно-Бузького БУВР, обговорення найважливіших напрямків його діяльності утворюється колегія.

6.7. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Південно-Бузького БУВР, яке затверджується начальником Південно-Бузького БУВР.

6.8.  Рішення колегії  можуть  бути  реалізовані   шляхом   видання відповідного наказу Південно-Бузьким БУВР.

6.9. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини  Південно-Бузького БУВР з працівниками регулюються чинним законодавством України про працю.

6.10. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників Південно-Бузького БУВР відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

6.11. Південно-Бузьке БУВР здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Баштанського міжрайонного управління водного господарства;

- Березнегуватського  управління водного господарства;

- Вознесенського міжрайонного управління водного господарства;

- Жовтневого управління водного господарства;

- Миколаївського міжрайонного управління водного господарства;

- Снігурівського управління водного господарства;

- Новобузької дільниці групового водопроводу;

- Снігурівської гідрогеолого–меліоративної партії;

- Миколаївського регіонального управління водних ресурсів;

- Вінницького регіонального управління водних ресурсів.

6.12. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Південно-Бузьке БУВР.

7. Ліквідація та реорганізація Південно-Бузького БУВР

7.1. Припинення діяльності Південно-Бузького БУВР відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

7.2. У разі реорганізації Південно-Бузького БУВР всі його майнові права та обов’язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

7.3.  У   разі    ліквідації Південно-Бузького БУВР активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються у дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

7.4. Ліквідація Південно-Бузького БУВР здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

7.5.  Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

7.6. У разі реорганізації або ліквідації Південно-Бузького БУВР працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

7.7. Ліквідація вважається завершеною, а Південно-Бузьке БУВР таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Прикінцеві положення

8.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства  та реєструються відповідно до чинного законодавства.

8.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід’ємною частиною.